bg-landing-page-mobile

Akreditácia inžinierskych študijných programov EUR-ACE

Vytvorte pre študentov podmienky ich ďalšieho uplatnenia. A študenti a ich zamestnávatelia Vás budú uznávať ako autoritu, ktorá garantuje kvalitu.

Poslanie akreditačného centra

Čo je akreditácia EUR-ACE?

Akreditáciou EUR-ACE získa vysoká škola značku EUR-ACE, ktorá jej umožňuje zaradiť sa medzi popredné európske univerzity a vysoké školy, ktoré túto značku už získali. Študentom poskytuje istotu, že absolvovaním EUR-ACE akreditovaného štúdia, budú spĺňať najprísnejšie kritériá kladené na absolventov v európskej podnikovej praxi.

Značka EUR-ACE garantuje, že jej držiteľ spĺňa náročné kritériá, ktoré sa týkajú nielen organizácie ale aj obsahu a výstupov študijného programu.

Proces akreditácie

Benefity a garancie, ktoré značka EUR-ACE prináša

 • Zvýšite renomé
  študijného programu

  Akreditáciou získavate potvrdenie, že váš program spĺňa kvalitatívne štandardy nastavené európskou inžinierskou komunitou. Získate možnosť porovnávať sa s inými študijnými programami v rámci Európy. A nakoniec vám značka môže slúžiť ako marketingový nástroj, aby si študenti vyberali práve váš EUR-ACE akreditovaný program.

 • Vaši študenti nájdu
  uplatnenie v celej EÚ

  Garantuje študentom, že študijný program ktorý študujú, resp. absolvovali, spĺňa najvyššie európske štandardy kvality. Získajú ľahšie možnosti mobility v rámci EU ako študenti i ako kvalifikovaní inžinieri. Ich získaná akademická kvalifikácia je uznaná autorizovanou agentúrou európskeho dosahu.

 • Zamestnávatelia uprednostnia
  vašich absolventov

  Zamestnávatelia získajú istotu, že vaši absolventi majú dostatočné teoretické znalosti a praktické zručnosti na výkon profesie. Získajú tiež záruku ich rýchlej adaptácie pre podnikovú prax, ako aj spoľahlivé informácie o kvalite inžinierskych študijných programov. Značka EUR-ACE im potvrdzuje, že kompetencie a schopnosti absolventov spĺňajú medzinárodné štandardy.

Značka EUR-ACE® je Európskou komisiou zahrnutá medzi “European Quality Labels”, čo garantuje kvalitu inžinierskeho študijného programu a súčasne zaisťuje vedeckú a akademickú kvalitu študijného procesu, všeobecné spôsobilosti, odborné znalosti a praktické zručnosti absolventov pre zamestnanie.

Viac o akreditačnom procese

Osobnosti vysokých škôl o akreditácii EUR-ACE

Profesor v odbore biochemická technológia. Je garantom študijného programu Biotechnológia, zároveň predsedom komisie pre udeľovanie DrSc. v odboroch Priemyselná biotechnológia, Chémia a technológia požívatín a Potravinárska technológia.

prof. Ing. Ján Šajbidor, DrSc.
dekan FCHPT STUBA

Od r. 1983 - doteraz pôsobí na Katedre materiálového inžinierstva na Stavebnej fakulte STU v Bratislave, od r. február/2015 - dekan Stavebnej fakulty STU v Bratislave, Pedagogická činnosť - prednášanie predmetov: Stavebné materiály, Technológia stavebných dielcov, Technologické systémy, Technológia sanácie, Technológia betónu, Vedecká a odborná činnosť- spoluriešiteľ programu Copernicus "Recycling of Waste Galvanic Sludges into Building Materials", spoluriešiteľ 6 grantových úloh VEGA,vedúci riešiteľ projektu AV, autor alebo spoluautor 1 vedeckej, 5 odborných monografií, 2 vysokoškolských učebníc, štyroch skrípt, expertízna a súdnoznalecká činnosť, a i.

prof. Ing. Stanislav Unčík, PhD.
dekan SvF STUBA

Profesor v odbore aplikovaná mechanika. Vedie prednášky a semináre, vykonáva hodnotenie študentov vrátane skúšania na štátnych skúškach, Vedie doktorandov, vykonáva vedenie a oponovanie záverečných prác, tvorbu študijných materiálov.

Dr.h.c. mult. prof. Ing. František Trebuňa, CSc.
dekan SjF TUKE

Profesor v odbore inžinierske konštrukcie a dopravné stavby. Odborník v oblasti analýzy oceľových a kompozitných oceľovobetónových mostov. Je členom vedeckých rád na fakultách slovenských technických univerzít, školiteľom doktorandov. Garant študijných programov Nosné konštrukcie budov, Realizácia dopravných stavieb. Autor viacerých odborných článkov, publikácií, patentov, zodpovedným riešiteľom projektov v oblasti stavebníctva. Pri vedení fakulty kladie vysoký dôraz na budúce uplatnenie absolventov.

prof. Ing. Vincent Kvočák, PhD.
dekan SvF TUKE

Zoznam akreditovaných
programov na Slovensku

Akreditačné centrum ZSVTS

bolo zriadené za účelom akreditovať inžinierske študijné programy podľa Rámcových kritérií EUR-ACE“ (EUR-ACE®Framework Standards and Guidelines) združenia európskych akreditačných agentúr EUR-ACE - ENAEE a udeľovať značku kvality EUR-ACE®

Proces akreditácie

Novinky a udalosti

 • Strojnícka fakulta TUKE má ďalšie študijné programy s medzinárodnou akreditáciou

  01. 07. 2022

  Po zasadnutí Metodickej komisie Akreditačného centra ZSVTS a následnom schválení Radou AC ZSVTS boli dvom študijným programom strojníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach udelené EUR-ACE certifikáty,...

 • Slovensko má ďalšie EUR ACE certifikáty

  01. 09. 2021

  Akreditačné centrum ZSVTS posúdilo, schválilo a odovzdalo certifikáty so značkou kvality EUR-ACE® zástupcom Strojníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach.

Pozrieť všetky články

Máte záujem o EUR-ACE akreditáciu?
Máte otázky?

Ozvite sa nám, radi vám pomôžeme.

Partneri

partners